آشنایی با تراکم دینامیکی

آشنایی با تراکم دینامیکی

آشنایی با تراکم دینامیکی

تهیه و تنظیم: خانم مهندس عزیزی – پارک علم و فناوری عمران، انجمن ژئوتکنیک

تراكم دیناميكي روشي است به منظور افزایش تراكم خاک و بهسازي عميق خاک در شرایطي كه به دليل محدودیت هاي زیر سطحي استفاده از سایر روش‌ها مناسب نيست. اساس این روش بر پایه انتقال انرژي موج در لایه خاک تراكم‌پذیر به منظور بهبود پارامترهای ژئوتكنيكی در عمق مورد نظر است. تراكم دیناميكي در تمامي خاک‌های دانه‌ای قابل استفاده است. استفاده از روش تراكم دیناميكی در خاک های اشباع و غير اشباع نيز موثر است.

اساس این روش بر پایه انتقال انرژي موج در لایه خاک تراكم‌پذیر به منظور بهبود پارامترهای ژئوتكنيكی در عمق مورد نظر است. تراكم دیناميكي در تمامي خاک‌های دانه‌ای قابل استفاده است. استفاده از روش تراكم دیناميكی در خاک های اشباع و غير اشباع نيز موثر است.

این روش با سقوط آزاد وزنه های سنگين از ارتفاع مشخص انجام مي‌شود. وزن وزنه و ارتفاع سقوط مقدار تراكم حاصل را تعيين مي‌كند. تراكم دیناميكی خاک موجب افزایش ظرفيت باربري خاک و كاهش نشست مي‌شود و حصول نشست آني چنانچه نياز به انجام تراكم در عمق‌هاي زیاد باشد، از این روش استفاده مي‌شود.

متن فوق بخشی از فایل آشنایی با تراکم دینامیکی می‌باشد که به طور مختصر، مفید و مصور در ۷ صفحه به معرفی روش تراکم دینامیکی در بهسای خاک‌ها پرداخته است.

این فایل آموزشی را می‌توانبد به شکل رایگان و از طریق لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: