راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

تهیه و تنظیم: دکتر علیرضا فاروغی

این فایل بر مبنای مبجث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و نشریه ک – ۷۲۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌باشد.

همانطور که در جدول ۲۱ – ۱ – ۳ مبحث ۲۱ مقرات ملی ساختمان بدان اشاره شده است، فشار مبنای انفجار و فشار ناشی از انفجار درون زمینی و زمان‌های دوام ان برای سطوح خطر متفاوت ارائه شده است.

حال در این ضمیمه روش‌های محاسبه این مقادیر برحسب خرج و فواصل انفجار ارائه می گردد.

متن بالا مقدمه این فایل می‌باشد. راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام در ۲۷ صفحه آماده شده است.

این فایل آموزشی را می‌توانبد به شکل رایگان و از لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

برچسب :
سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: