نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و نگه‌داری سازه‌های كنترل سيل و رسوب (بندهای اصلاحی)

نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و نگه‌داری سازه‌های كنترل سيل و رسوب (بندهای اصلاحی)

نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و نگه‌داری سازه های كنترل سيل و رسوب (بندهای اصلاحی)

تهیه و تنظیم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثير عوامل طبيعي و يا دخالت هاي انسان دچار فرسايش بستر، فرسايش كناره ها و جابه جايي عرضي مي شوند. فرسايش رودخانه اي به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عديده اي براي اراضي مجاور رودخانه ها و مستحدثات ساحلي مي شود، ب ه طوريكه سالانه ميليو ن ها تن از خا ك‌های با ارزش اراضي حاشيه رودخان هها دچار فرسايش شده و علاوه بر هدر رفتن خاك با ارزش، موجب از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و پرشدن مخازن سدها و كاهش عمر مفيد آنها و همچنين ايجاد مشكلات زيادی در بهره برداری از تأسيسات آبگيری و انتقال آب مي شود.

نشریه شماره ۴۱۶ را می‌توانبد به شکل رایگان و از لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: