پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ – طراحی لرزه‌اي و اجراي اجزاي غیر سازه‌اي معماري

پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ – طراحی لرزه‌اي و اجراي اجزاي غیر سازه‌اي معماري

پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰

تهیه و تنظیم: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعضاي غیر سازه اي معماري از جمله دیوارهاي داخلی و خارجی ساختمان ها در زلزله آسیب پذیر بوده و تا حال خسارت هاي جانی و مالی فراوانی در سطح جهانی و به ویژه در ایران موجب شده اند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدت‌هاست این موضوع را در دستور کارهای خود قرار داده و با انجام آزمایش‌های استاتیکی و دینامیکی با شتاب هاي مختلف تا شدت‌هاي بیش از زلزله های معمول بر روی اجزای غیر سازه اي معماری به خصوص دیوارهایی که در کشور ساخته می شود، سعی بر آن داشته تا ضوابطی براي ساخت این اجزا تدوین نماید و در این راستا تجربیات بین المللی را نیز مد نظر قرار داده است.

پیوست ششم خلاصه ای از نتایج این تحقیقات است که با توجه به حوادث ناگوار ناشی از زلزله در سال های اخیر در کشور بنا به توصیه کمیته اجرایی آیین نامه قبل از ویرایش پنجم که مقدمات تدوین آن فراهم شده، برای اجرا ابلاغ شده است.

این پیوست شامل دو بخش است:

بخش اول عمدتا بر روي دیوارهایی متمرکز است که با پیش بینی درز انقطاع از سازه جدا اجرا می شوند و در سختی آن دخالتی ندارند و براي سازه مزاحمتی ایجاد نمی کنند.

بخش دوم براي ساختمان هاي تا چهار طبقه بوده و به دیوارهایی اختصاص دارد که به سازه چسبانده می شود و در سختی آن مشارکت می کند.

پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ را می‌توانبد به شکل رایگان و از طریق لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: