لطفا قبل از خرید در سایت عضو شوید تا از پنل اختصاصی خود دسترسی بهتری داشته و در صورت بروز مشکل، پیگیری آسان‌تر انجام شود.

دفترچه محاسبات تحلیل استاتیکی و طیفی ساختمان ۵ طبقه

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دفترچه محاسبات تحلیل استاتیکی و طیفی ساختمان ۵ طبقه

در این پروژه یک ساختمان ۵ طبقه مانند شکل فوق، تحلیل استاتیکی و تحلیل طیفی شده است

اطلاعات مربوط به ساختمان:

– پهنه وقوع ملک: با خطر نسبی خیلی زیاد

– نوع زمین: ۴

– درجه اهمیت ساختمان: خیلی زیاد

ضریب بازتاب ساختمان: ۶

در این پروژه تحلیل ها و ریز محاسبات موارد زیر را مشاهده می کنید:

– تحلیل استاتیکی معادل

– تحلیل طیفی بر اساس نتایج مد اول

– تحلیل طیفی بر اساس نتایج سه مد اول

– تحلیل طیفی بر اساس نتایج پنج مود اول

– محاسبات مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم

– تغییر شکل های مودی

– محاسبه ماتریس جرم مودی

– محاسبه تغییر مکان طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

محاسبه تغییر مکان نسبی طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– محاسبه نیرو طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– محاسبه نیروی برشی طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل طیفی

– محاسبه لنگر واژگونی طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

 

فایل آموزشی دفترچه محاسبات تحلیل استاتیکی و  طیفی را پس از افزودن به سبد خرید و پرداخت، می‌توانید بلافاصله از سرای عمران دانلود کنید.